John Dalton (6. 9. 1766 - 27. 7. 1844)

Anglický učitel a badatel. Zakladatel atomové teorie v chemii. Jeho jméno bývá spojováno s nástupem novodobé chemie. Dalton se vlastní silou vypracoval ze syna chudého tkalce ve vědce světového jména.

Nejprve působil jako výpomocný učitel. Roku 1785 se stal se svým bratrem správcem školy v Kendalu. Roku 1793 se stal učitelem fyziky a matematiky na Nové koleji v Manchesteru. Později pořádal vědecké přednášky po Anglii a Skotsku a byl víceprezidentem společnosti "Manchester Literary and Philosophical Society". Dalton se velice zajímal o meteorologii. Systematická meteorologická pozorování ho přivedla ke studiu plynů. Plyny chápal jako elastická fluida. Dalton se pokusil vysvětlit jejich vlastnosti vzájemným odpuzováním atomů podle newtonských zásad. To jej vedlo k úvaze o možných poměrech atomů v různých plynech a tím i ke způsobu, jak vysvětlit zákony slučování prvků v násobcích zjištěných vah. Roku 1799 objevil zákon stálých poměrů slučovacích a v r. 1803 objevil zákon násobných poměrů slučovacích. Ačkoliv již v 18. století vyslovili někteři badatelé doměnku, že chemické slučování závisí na přibližování nestejnorodých atomů, teprve Dalton vytvořil tzv. atomovou teorii, vysvětlující chemické slučování látek z kvantitavního hlediska. Vyslovil ji roku 1808 v díle "Nový systém chemické filozofie". Největším přínosem jeho atomové teorie bylo zavedení kvantitavního znaku atomu - "atomové váhy" - dnes relativní atomové hmotnosti - Ar. Za základ pro porovnánítéto veličiny zvolil hodnotu 1,0 a přiřadil ji "nejlehčímu" prvku vodíku. Už v roce 1803 zveřejnil svou tabulku relativních atomových hmotností každých prvků (především plynů). Kvantitativní charakter dal také symbolům atomů. Dosavadní rozmanité znaky prvků nahradil symboly stejně velkých, ale různě rozčleněných kroužků. Sloučenina pak měla toli kroužků, kolik atomů měla její nejmenší částice. Jsou to v historii chemie první názorné symboly, které ve sloučenině vyznačují její kvalitativní i kvantitativní složení. Z jeho prací týkajících se fyziky je nejdůležitější tzv. Daltonův zákon, tj. zákon parciálních tlaků plynů a zákon o absorpci plynu kapalinami za různého tlaku. Při svých pokusech používal velice jednoduché a nedokonalé přístroje. V roce 1798 poznal Dalton sám na sobě vrozenou neschopnost rozeznávat některé barvy (tzv. barvoslepost) a popsal ji. Odtud pak vznikl tzv. Daltonismus. V Manchesteru, kde zemřel, mu byl za vědecké zásluhy postaven pomník.