Erwin Schrödinger (12. 8. 1887 - 4. 1. 1961)

Rakouský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1933 za objev nových produktivních forem atomové energie.

Z jeho dřívějších studií má největší význam matematická teorie barvy - metrika barvy, kde objasnil zákony míchání barev. Tato teorie tvoří základy současné kolometrie. Nejvýznamnější jsou jeho práce z vlnové mechaniky. V roce 1926 na základě de Broglieho teorie zkoumal jaké důsledky nastanou, je-li elektron pohybující se kolem jádra nahrazen příslušnou vlnou. Bylo zjištěno, že vlna může obíhat po nějaké dráze jen tehdy, je-li obvod dráhy celistvým násobkem vlnové délky. Tím bylo vysvětleno, proč elektron nemůže obíhat po jakékoliv dráze kolem jádra. Schrödinger sestavil rovnici, která má v současné atomové fyzice základní význam jako Newtonovy zákony pohybu v klasické fyzice. Touto rovnicí stanovil formální sepjetí mezi vlnovou mechanikou a kvantovou mechanikou W. Heisenberga, M. Borna a P. Jordana. Na základě vlnové povahy elektronu vytvořil úplně nový model atomu, která byl potřebný, protože Bohrovým modelem lze vysvětlit jen spektrální čáry vodíku. Mezi spektrálními čarami složitějších atomů a mezi hodnotami vypočítanými podle Bohrovy teorie však byly nevysvětlitelné rozdíly. Až Schrödingerova teorie tyto rozdíly odstranila a její teoretické výsledky se přesně shodují s výsledky pozorování. Jeho vlnová rovnice přispěla také k vlnově mechanickému výkladu chemické vazby mezi dvěma stejnými nebo aspoň podobnými atomy. Svými pracemi se přičinil o hlubší poznání struktury hmoty a zařadil se mezi zakladatele kvantové mechaniky.